Page 3 - CATALOGUE IDEAL BALANCE POUR SITE
P. 3

MX12-A


                     Hi-Lo
                               IP
                               54


       a

                   h1                    BALANCE MONO-CAPTEUR
           b

                   h
                                ôŔňĸøĿí ĚëîĜĈĿí
     TYPE |   a b   h   h1  ãĊĜŀĿŁōîĸńĿí ċśŎĴĿí ņŃ ĉŎńīō àîĤį ĪŃ i ŁŎŔňŃŎĿŗí ņŃ óĊīîķ ±
     MX12-A1 300  400  110  550        *1  ôœîńă ôÿčĊñ ŁŎŔňŃŎĿŗí ņŃ ôŔŀć ±
     MX12-A2 400  500  130  615          ľœĊĬøŀĿ ôŀñîķ ďîļ÷čç ľÿčã  ±
     MX12-A3 450  600  130  615    ôœŎìŃ ôÿčĉ   ŐĿç   ņŃ ľŔİĘøĿí óčíĎă ôÿčĉ ±
     CARACTÉRISTIQUES:         CHARACTERISTICS:
     • Plate-forme en structure aluminium, avec plateau • aluminum cast platform, with cover and column
     et colonne en acier inoxydable.  in stainless steel.
     • Capteur en aluminium avec protection IP65. • Aluminum Load cell with IP65 protection.
     • 4 pieds réglables en hauteur.  • 4 feet adjustable in height.
     • Température de fonctionnement: –10ºC +40ºC. • Operating temperature: - 10ºC + 40ºC.

     TYPE |        MX12-A1    MX12-A2     MX12-A3
     CAPACITY | CAPACITÉ |      30kg 60kg 60kg 150kg 300kg 150kg 300kg 300kg BENCH SCALES
     RESOLUTION | ÉCHELON |    10g 20g 20g 50g 100g 20g 100g 200g
     SIZE | DIMENSION |      300 x 400mm 400 x 500mm 450 x 600mm
     WEIGHT | POIDS |    9kg     14.5kg      18.5kg
    MADE IN TUNISIA BY METROLEX
    TÈL.: (+216) 98 134 931 - (+216) 71 387 135 FAX: (+216) 71 387 225 EMAIL: CONTACT@IDEALBALANCE-TN.COM
    SITE WEB: WWW.IDEALBALANCE-TN.COM ADRESSE: 31 RUE D’ESPAGNE, 2013 BEN AROUS - TUNISIE
   1   2   3   4   5   6   7   8