Page 6 - CATALOGUE IDEAL BALANCE POUR SITE
P. 6

4                      MX41-MX41ආ
     BALANCE 4 CAPTEURS


                  c
                  b
                       300
              d a


               a
                      50
            30
                                    ôŔňĸøĿí ĚëîĜĈĿí
                             ĽŎćĊĿí ľŔŌĔøĿ ņœčĊĄňŃ õíċ ôĬŔijč ôĜňŃ ±
        TYPE |   a b   c   d        *1 ôœîńă ôÿčĊñ ņģ  ôĿŎńă îœŜć  ±
        MX41  1200 1200 1800 1400          ľœĊĬøŀĿ ôŀñîķ ďîļ÷čç ľÿčã  ±
        MX41S  1500 1500 2100 1700    ôœŎìŃ ôÿčĉ   ŐĿç   ņŃ ľŔİĘøĿí óčíĎă ôÿčĉ ±
        CARACTÉRISTIQUES:         CHARACTERISTICS:
        • Plateforme fine avec deux rampes d’accès • Thin platform with two access ramps
                         • 4 load cells 2T with IP67 protection.
        • 4 capteurs protées 2T avec protection IP 67  MX41-1515 MX41ආ-1212 MX41ආ-1515
                         • 4 feet adjustable in height.
        • 4 pieds rotulés règlables en hauteur.
     FLOOR SCALES  MADE IN TUNISIA BY METROLEX 1200x1200mm 1500x1500mm Stainless steel | Inox |
        • Température de fonctionnement: – 10ºC +40ºC.
                         • Operating temperature: - 10ºC + 40ºC.
                  MX41-1212
        TYPE |
        CAPACITY | CAPACITÉ |     1500kg-3000kg 1500kg - 3000kg
                            1500kg - 3000kg 1500kg - 3000kg
                       0.5kg - 1kg
                  0.5kg-1kg
                                   0.5kg - 1kg
                             0.5kg - 1kg
        RESOLUTION | ÉCHELON |
                             1200x1200mm
                                  1500x1500mm
        SIZE | DIMENSION | 
                  Metallic | Métallique |
        STRUCTURE |
                              90kg
                                   115kg
                        130kg
                   90kg
        WEIGHT | POIDS | 
       TÈL.: (+216) 98 134 931 - (+216) 71 387 135 FAX: (+216) 71 387 225 EMAIL: CONTACT@IDEALBALANCE-TN.COM
       SITE WEB: WWW.IDEALBALANCE-TN.COM ADRESSE: 31 RUE D’ESPAGNE, 2013 BEN AROUS - TUNISIE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11